Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, dostępnej pod adresem https://dairy-delights-pl.com, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Dairy Delights wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji użytkownik nie może

modyfikować ani kopiować materiałów

wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;

podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Dairy Delights;

usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z materiałów; lub

przekazywania materiałów innej osobie lub „kopiowania” materiałów na jakikolwiek inny serwer.

Pozwoli to Dairy Delights na wypowiedzenie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy prawo użytkownika do przeglądania również zostanie rozwiązane, a użytkownik powinien zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one w formacie drukowanym czy elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków Świadczenia Usług.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie internetowej Dairy Delights są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Dairy Delights nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto, Dairy Delights nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Stronie Internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną Internetową.

4. Ograniczenia

Firma Dairy Delights lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej firmy Dairy Delights, nawet jeśli firma Dairy Delights lub upoważniony przedstawiciel tej strony internetowej zostali powiadomieni, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Dairy Delights mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Dairy Delights nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na tej Stronie jest dokładny, kompletny lub aktualny. Dairy Delights może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Dairy Delights nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Dairy Delights nie dokonała przeglądu wszystkich stron powiązanych z jej Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Dairy Delights. Korzystanie z jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje Warunków Korzystania z Witryny

Dairy Delights może zmienić niniejsze Warunki Korzystania ze Strony w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną Dairy Delights podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.